• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fritak frå politisk verv

Informasjon

Dersom du flyttar ut av kommunen, må du tre ut av verv som folkevald frå det tidspunktet du blir folkeregistrert i annan kommune. Du må melda frå til kommunen at du har flytta og at du ikkje lenger kan vera folkevald i Stord. Dersom du flyttar tilbake igjen innan to år, kan du tre inn att i vervet/verva dine. 

Lovheimel: Kommuneloven § 7-9, første ledd.

Dersom du ikkje kan ivareta vervet ditt som folkevald utan at det fører til vesentleg ulempe for deg, kan kommunestyret, etter søknad, frita deg for vervet mellombels eller for resten av valperioden. 

  • Fritaksgrunn vil i første rekke vera at arbeidsforhold, dårleg helsa eller andre velferdsgrunnar gjer det ekstra byrdefullt å oppfylle dei pliktene vervet medfører
  • Når søknaden vert vurdert skal det leggast vekt på om grunnlaget for søknaden var kjend på det tidspunktet du takka ja til å bli vald.
  • Du kan søkja om delvis fritak, for eksempel kan du søkja om fritak frå verv i hovudutval, men behalde vervet som kommunestyrerepresentant.
  • Dersom du har fått innvilga mellombels fritak, har du ikkje rett til å tre inn att før fritaksperioden er over.

Lovheimel: Kommuneloven § 7-9, andre og tredje ledd

Personalia søkjar
/
/
Søknad/melding


Vedlegg
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, png, tiff, jpg, jpeg, doc, docx, mp3, mp4, heif, heic, odt, odf, rtf, xls, xlsx, txt
Tittel
Filnamn
Stadfesting
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader