• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Førehandskonferanse - tinging

Informasjon

Dette skjema skal nyttast for å tinga førehandskonferanse.

Er du i tvil på om du kan byggja utan å søkje, eller du treng eit møte med kommunen for å gå gjennom ideane dine til byggjeprosjekt og kva for rammer som gjeld, kan du tinga ein førehandskonferanse.

Ein førehandskonferanse etter plan og bygningslova § 21-1 skal avklara føresetnadene for tiltaket og rammene for eventuelt vidare søknad og sakshandsaming i ein tidleg fase. Kommunen skal ut frå den infomarsjonen ein har fått gje tilbakemelding om krav knytta til arealplanar, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, infrastruktur, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med andre mynde som t.d. vegmynde, hamnemynde, kulturminnemynde, arbeidsmiljømynde, og saksgang, her under forventa handsamingstid. Det vert skrive referat frå møtet.

Pris

Pris for førehandskonferanse finn du under avgifter og gebyr  30 % av gebyret vert refundert dersom omtalt tiltak krev søknadsplikt og slik søknad vert fremja innan 2 år.

Sakshandsaming

Du vil få svar anten per telefon eller på oppgitt e-post om tid for førehandskonferanse innan ei veke frå førespurnaden er motteke hos kommunen.

Dette må du ha klart

For å fylla ut skjema treng du informasjon om tiltaket, gnr, bnr, eigar og tiltakshavar, søkjar og størrelse.

Spørsmål

Dersom du lurar på noko kan du ta kontakt med Eining for regulering, byggesak og oppmåling på e-post rbo@stord.kommune.no eller på telefon 53 49 66 00.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader