• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar - søknad

Informasjon

Kommunen kan, etter søknad fra barnehageeigar, innvilga mellombels dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar for inntil eitt år av gongen etter at stillingen har vert utlyst offentleg og det ikkje har meldt seg kvalifisert søkjarar.

Etter ei samla vurdering av den reelle kompetansen hos den det vert søkt dispensasjon for, kan kommunen stilla relevante vilkår ved innvilging av dispensasjonen.

Dispensasjonen som vert gjeve er knytt til den personen det vert søkt om dispensasjon for og til ei konkret stilling i ein konkret barnehage.

Søknad om dispensasjon vert fremja av barnehagen sin eigar eller styrar. Eigar skal dokumentera at stillingen har vert offentleg utlyst og på kva måte. Utlysningsteksten skal leggjast ved søknaden.
Dersom barnehagen etter offentleg utlysning ikkje får kvalifisert søkjar til pedagogstilling, kan eigar eller styrar søkja om dispensasjon frå utdanningskravet. Dispensasjonen blir knytt til den personen det vert søkt for til ein konkret stilling i ein konkret barnehage, jf. Merknader til forskrift om dispensasjon fra utdanningskrav.

Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet er ikkje unnateke offentlegheita. Søknaden skal kun innehalda informasjon i tråd med innhaldet i kommunen sitt skjema for søknad om dispensasjon. I tilfelle der barnehagen har vurdert søkjarar til utlyste stillingar som ueigna for tilsetjing, skal dette grunngjevast og sendast som vedlegg til søknad om dispensasjon frå utdanningskravet. Ei slik vurdering inneheld informasjon som ikkje er offentleg ( jamfør Offl. § 13, Fvl. § 13, 1. ledd ) og skal stemplast med Unntatt offentlegheit. Bruk då vedleggsskjema.

Til forskrift om dispensasjon frå utdanningskravet

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader