• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kartlegging av miljøstatus - leverandørar til kommunar i Sunnhordland

Innleiing

Bilde

Som eit ledd i arbeidet til Sunnhordlandskommunane Stord, Fitjar, Austevoll, Bømlo, Tysnes, Kvinnherad, Sveio og Etne om miljøsertifisering av kommuneadministrasjon og alle underliggande einingar, er det eitt krav at kommunen skal kartleggja miljøstatus hjå alle leverandørar.

Kriterie 1955

Verksemda skal ha ei oversikt over miljøstatus hjå leverandørar. Kartlegginga skal gjennomførast årleg, og innehalda ei oversikt over:

  1. Dei mest vesentlege leverandørane til kommunen
  2. Kva leverandørar som har tredjeparts miljøsertifisering (t.d. ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS eller liknande)

Kriterie 1956

Verksemda skal påverka sine vareleverandørar til å framskaffa :

  1. Informasjon om tredjeparts miljømerka produkt i produktspekteret
  2. Overlevera årleg statistikk over tal miljømerka produkt som er kjøpt av kommunen

Kommunane skal aktivt jobba for å fremja miljøvenlege tiltak med mål om lågast mogleg påverknad på ytre miljø. Som sertifisert  Miljøfyrtårn oppfyller alle einingar i kommunen kriterier fastsett av stiftinga Miljøfyrtårn, og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvenleg drift og godt arbeidsmiljø. Det inneber blant anna at kommunen har forplikta seg til å ha eit heilheitleg miljøleiingssystem som inneber målsettingar og tiltak innan innkjøp, avfallshandtering, HMT-system, transport og energi.

Du kan lesa meir om miljøsatsinga til Stord kommune her: https://www.stord.kommune.no/miljoefyrtaarn.428244.nn.html  

Du kan lesa meir om miljøsatsinga til Samarbeidsrådet for Sunnhordland her: https://samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/berekraftig-reisemal-2 

Som ein av leverandørane til kommunar i Sunnhordland, gjennom Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum, ber me med dette om at de svarar på desse spørsmåla, og sender attende til oss så snart som råd. Ta gjerne kontakt med ansvarleg for miljøsertifiseringa i kommunen: HMT-leiar Jon Eirik Kvalnes, jon.eirik.kvalnes@stord.kommune.no om spørsmål.

 

Med venleg helsing

Jon Eirik Kvalnes

Miljøfyrtårnansvarleg og prosjektleiar miljøsertifisering av Sunnhordlandskommunane

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader