• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Spesialundervisning - søknad

Informasjon

Viss du som forelder er bekymra for at barnet ditt ikkje får godt nok utbytte av opplæringa, kan du krevje at skulen undersøkjer om barnet treng spesialundervisning. 

Spesialundervisning er eit tilbod skulen har for elevar som treng noko anna enn den vanlege undervisinga. Spesialundervisning er ein rett, men det må gjerast ei fagleg vurdering før retten inntrer. Det er den pedagogiske-psykologiske tenesta som gjer den faglege vurderinga. 

Spesialundervisning kan til dømes vere at eleven jobbar etter andre læringsmål enn andre elevar, at ein lærer eller assistent følgjer opp eleven i klassa eller at eleven får særskilt tilpassa utstyr.


Slik søkjer du:

 1. Finn fram relevant informasjon og filer / vedlegg før du byrjar å fylla ut skjema.
 2. Fyll ut skjema og send inn.
 3. Skulen gjer undersøkjingar og prøver ut tiltak.
 4. Skulen tilviser til PPT.
  PPT lagar sakkunnig vurdering av eleven sitt behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbod som bør gjevas.
 5. Elev/føresett må samtykka i at skulen tilviser til PPT.
 6. Rektor fattar vedtak om spesialundervisning.
  Dersom sakkunnig vurdering konkluderer med at eleven ikkje har tilfredsstillande utbyte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skule fatta vedtak om spesialundervisning.
 7. Elev/føresett må samtykka.
  Elev/foreldre skal samtykka før enkeltvedtak om spesialundervisning vert fatta.
 8. Skulen lagar individuell opplæringsplan (IOP).
  Elev/føresette skal involverast i utarbeidinga av denne – men har ikkje klagerett..

Klage

Ønskjer du å klaga på vedtak om spesialundervisning må du senda ein klage til skulen som har fatta vedtaket.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader