• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Informasjon

Lovheimel

Den nasjonale ordninga for redusert foreldrebetaling i SFO er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 1 B.

Grunnlag for redusert foreldrebetaling

§ 1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. til 4. årstrinn
Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skulefritidsordninga på 1. til 4. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller
b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skuleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skuleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret.

Betaling for kost kan kome i tillegg.

Informasjon om sakshandsaming

 1. Ordninga med redusert foreldrebetaling er søknadsbasert, og det kan søkjast for eitt skuleår om gongen til kommunen der barnet er folkeregistrert.
 2. Meir informasjon om redusert foreldrebetaling finn du her.
 3. Stord kommune v/fagavdeling for oppvekst og kultur (F-OKU) skal gje foreldre rettleiing om søknadsprosess.
 4. Søknad vert handsama av rådgjevar ved oppvekst og kultur på vegner av kommunalsjef.
 5. Sakshandsaming/klagerett er i tråd med krav i forvaltningslova § 27.
 6. Søkjar har rett til innsyn i dokumenta.
 7. Merk at før du har teke imot vedtak om redusert foreldrebetaling må alle fakturaer for SFO betalast innan frist som kjem fram av faktura.
 8. Om du har rett til tilbakebetaling, vil beløp verta avrekna ved seinare høve.

§ 1B-2. Søknadsbehandlinga til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling

Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike
opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld.

Med hushald meiner ein i dette kapittelet ektefellar, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn. Dersom søkjar er sambuar utan felles barn, må søkjar opplyse kommunen om dette.

Med inntektene til hushaldet meiner ein i dette kapittelet hushaldet si samla brutto personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.
Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det inntekta til hushaldet til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet, som skal leggjast til grunn i vurderingane etter denne føresegna.

Dersom grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet ikkje kan utleverast av skattestyresmaktene, og kommunen av den grunn ikkje klarer å fatte vedtak før 1. august, skal kommunen be søkjar om å levere skattemeldinga for det siste året og eventuell skattepliktig kapital- eller personinntekt som
ikkje er førehandsutfylt.

Søknadsfrist

For søknadar mottekne før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skuleåret. Vert det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet.

Me oppmodar om å ha relevant informasjon og filer / vedlegg klart før du byrjar å fylla ut skjema.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader