• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Join opplevelselskort - søknad

Opplevelseskortet Join er meint for å utjamne sosial ulikskap og motverke sosial ekskludering for barn og unge frå låginntektsfamiliar. Sosial ulikskap aukar og barn veks opp i ulike verd av moglegheiter. Utfordringane med auka sosial ulikskap og sosial ekskludering er godt kjent.

 
Join kan gje fleire barn og unge mogelegheiter til å delta i aktivitetar uavhengig av familien si inntektsnivå. Stord kommune ynskjer i størst mogeleg grad å gje barn og unge moglegheit til å delta på aktivitetar som deira vener deltek på. Det kan vere å gå på kino, i symjehallen, teater, ferieaktivitetar mm. Målgruppa er barn og unge i alderen 5-18 år.


Opplevelseskortet Join fungerer som eit samarbeid mellom kommune, Nav og private aktørar og frivillige lag og organisasjonar. Det er eit enkelt digitalt verktøy som er treffsikkert i forhold til målgruppa.


Aktuelle barn, unge med deira foreldre kan registrere seg gjennom ein søknad til Stord kommune. Barnet og forelderen får ein brukar i joinapp.no. Gjennom web-appen vil barnet og forelderen få tilbod om gratis og eller rabatterte billettar til ulike lokale og nasjonale aktivitetar. Ordninga er i fyrste omgang eit tilbod i 2022.


Me vil handsame førespurnaden så raskt som råd og gje eit svar på epost med retteleiing til korleis du kan opprette ein brukar på Joinapp.

Spørsmål


Peronalia
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader