• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Jordlova - søknad om samtykke

Informasjon

Rettleiing for søknad om samtykke etter jordlova

Når må ein ha samtykke etter jordlova?
Ved søknad om byggetiltak eller deling av areal i LNRF eller LNF-spreidd bustad kan det vere krav til samtykke etter jordlova §§9 og/eller 12. I slike saker må det søkast om behandling etter etterkant av eit positivt vedtak etter plan- og bygningslova.

Søknad om behandling etter jordlova sendast inn til Stord Fitjar Landbrukskontor. Vi ber om at søknad blir sendt inn på neste side.

Det er to mogelege forhald som krev samtykke etter jordlova før gjennomføring av tiltak:

1. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord (§ 9).
2. Frådeling eller arealoverføring i LNF-område, eller LNF-spreidd bustadområde (§12).

Etter godkjent vedtak om frådeling av areal i LNFR eller LNF- spreidd bustad, etter pbl § 26-1, jf. §§ 20-1, bokstav m, 20-2 og 20-4, bokstav d, er det alltid naudsynt å søke om deling etter jordlova § 12.


Jordlova § 9 – Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Det følgjer av §9 at dyrka jord ikkje må brukast til anna enn jordbruksproduksjon utan samtykke. Vidare skal dyrkbar jord disponerast slik at det ikkje er til hinder for at arealet kan brukast til jordbruksproduksjon i framtida.

Som dyrka jord reknar vi fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan setjast i stand slik at dei vil halde krava til fulldyrka jord, og som held krava til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dette kan til dømes vere skogsmark, jorddekt fastmark og myr. Sjå https://gardskart.nibio.no/search for arealets definisjon.

Kommunen kan gi samtykke i særlege tilfelle, etter ei samla vurdering. Vurderinga skal mellom anna ta omsyn til:

a) godkjende planar etter plan- og bygningslova,
b) drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området,
c) kulturlandskapet,
d) det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi.
e) om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon.

Det er ikkje kurant å få samtykke til omdisponering. Bakgrunnen for dette er mellom anna eit ønske om å ta vare på mest mogleg jordbruksareal med tanke på framtidig matproduksjon.

Omdisponering av jordbruksareal skal dessutan i størst mogleg grad følgje av kommunal plan.

Jordlova § 12 – deling

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje gjerast utan samtykke frå kommunen. Dette gjelder også forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren).

Ved avgjersle om det skal gis samtykke, skal det bli lagt vekt på:

a) Om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket.
- I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane (jord, skog, bygningsmasse), om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.

b) andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Samtykke til deling kan ikkje gis utan at det også blir gitt samtykke til omdisponering etter §9.

Kva skal søknaden omfatte?
Søknaden skal omfatte:
a) kven som søkjer, og grunnopplysningar om eigedommen
b) totalarealet til eigedommen, inkludert kor mykje av dette som høvesvis er fulldyrka jord, overflatedyrka jord / gjødsla beite, skog og anna areal
c) når eigedommane har fleire teigar, må det gå fram korleis teigane ligg i forhold til kvarandre
d) kva slags bygg som står på eigedommen
e) planstatus for området som er omfatta av søknaden
f) føremålet med omdisponeringa og kvifor du bør få samtykke
g) eventuelle rettar som er knytte til eigedommen
h) eventuell argumentasjon for at søknad bør bli innvilga

Til søknaden må du legge ved kart eller skisse over eigedomane, der det arealet du ynskjer å få samtykke til er teikna inn.

Behandling av søknaden
Søknad blir behandla av landbrukskontoret. Ved behov for meir informasjon vil kommunen ta kontakt med deg for å be om dette.

Du får svar på søknaden i eit vedtaksbrev frå kommunen.

Du kan klage på vedtaket. Klagen skal bli sendt til kommunen innan 3 veker frå du har motteke vedtaket. Dersom kommunen opprettheld vedtaket sitt sendar de klagen og sakens dokumenter til Statsforvaltaren for endeleg vedtak i klagesaka. 

Søknad blir godkjent

Dersom du får godkjent søknaden må du sette i gong arbeidet (§9), eller rekvirere deling av arealet (§12) innan 3 år. Om dette ikkje blir gjort innan fristen faller samtykke bort.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader