• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Informasjon om barnet frå barnehagen - ved melding om behov for tilrettelegging av tilbodet, jf bhg.lova § 37

Skjema

Innleiing

Nedsett funksjonsevne er definert som «tap av, skade på eller avvik i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2011:22). Det kjem fram av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at omgrepet omfattar fysiske, psykiske og kognitive funksjonar. Omgrepet nedsett funksjonsevne omfattar altså ulike fysiske funksjonsnedsettingar, utviklingshemming, språk – og talevanskar, åtferdsvanskar og psykiske lidingar.


Døme på kva som vert omfatta av nedsett funksjonsevne er nedsett syn eller høyrsel, nedsett rørslefunksjon, hjartesjukdom, lungesjukdom og diagnosar innanfor autismespekteret. Nedsett kognitiv funksjonsevne, som inneber redusert evne til mentale prosessar som språk, hukommelse, informasjonsbearbeiding, problemløysing og tileigning av kunnskap og erfaringar, er også omfatta (Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) s. 91).


Målsettinga med individuelt tilrettelegging av barnehagetilbodet etter § 37 er ikkje endring og utvikling hjå barnet, men å byggja ned barrierar som gjer at barnet kan gjera seg nytte av barnehagetilbodet.


Barnehagen skal ta omsyn til kvart einskilt barn og gjera individuelle tilpassingar av barnehagetilbodet. Tilbodet skal mellom anna tilpassast funksjonsnivået til barnet. Det kan likevel vere eit gap mellom barnet sine føresetnader og utforminga av omgjevnadane som gjer at barnet har behov for tilpassing ut over det ordinære barnehagetilbodet. Barn som har nedsett syn, høyrsel eller rørslefunksjon kan til dømes ha behov for ekstra personalressurs for å delta i samlingsstund, utflukter eller ved kommunikasjon med andre barn i leik.


Om barnet
Bakgrunnsinformasjon
1.

Eksempel på barnehagemiljø:

 • Avdeling-/gruppestorleik
 • Grunnbemanning (årsverk fordelt på tilsette), formell og utformell kompetanse
 • Stabilitet
 • Ev. anna
2.

3.

4. Beskriv tilrettelegging/tilpassingar de gjer for barnet i det allmennpedagogiske tilbodet og evaluering av dei
Ta utgangsspunkt i spørsmål med rettleiing under.

For å gje barnet ein oversiktleg og forutsigbar kvardag bør det ordinære barnehagetilbodet t.d. innehalda dagtavle og visuell støtte i konkrete overgangar.


Døme: Barn profitterer på å ha struktur på dagen der dei er inndelt i små grupper med vaksne tett på

Dei vaksne sin relasjon til barnet kan vere ein avgjerande faktor for uønska åtferd hjå barnet. Vurder dei vaksne sin relasjon til barnet. Barnet si stemme skal verta høyrt!

 • Observer og vurder organiseringa i dei ulike aktivitetane gjennom dagen.
 • Tips: Få ein i frå ei anna avdeling inn for å observera.
 • Garderoben: Er det for mange barn der på same tid? Er det noko barnet ikkje meistrar i påkledninga? Likar barnet seg ute?

 • Høyr barnet si stemme - kva strevar barnet med?
 • Set opp faste samtalar mellom ein fast vaksen og barnet; ein gong i veka og over ein periode.
 • Bygg gode relasjonar i fredstid.
 • Tips: boka «barnesamtaler» av Emilie Kinge

 • Observer aktivitetane som barnet strevar med.
 • Kva er den utløysande faktoren?
 • Skriv ned observasjonane og bruk dei på ped.møte/avdelingsmøte. • Observer det fysiske miljøet rundt barnet.
 • Er det mykje støy?
 • Mykje synsinntrykk?
 • Er det eit inspirerande leikemiljø?
 • Kor står leikene?
 • Er det uoversiktleg på avdelinga/grupperommet?

 • Samtale med føresette ved uro for barnet i tråd med BTI.
 • Samtalen er for å høyra deira oppleving av barnet.
 • Kva er barnet sine styrkar? Kva er observert?
 • Er det noko ein kan arbeida med i fellesskap saman med føresette?

 • Bygg dagen på aktivitetar som gjer at barnet opplever meistring.
 • Observer og samtal med barnet om kva barnet likar å leike med.

 • Kva opplever tilsette kan vera utfordrande hjå enkelte barn?
 • Søk rettleiing og felles kompetanseheving på aktuelle tema.

 • Korleis er dei tilsette på avdelinga/gruppa?
 • Er dei til stade i leiken? Er dei tett på barna og engasjert i dei? Eller er det andre tilsette som er i fokus?
 • Kva barnesyn har den enkelte vaksne?
 • Har barnehagen eit felles barnesyn?
 • Korleis arbeider gruppa/avdelinga med rammeplanen?
 • Har barnehagen/gruppa/avdelinga ein plan for kompetanseutvikling?

 • Har barnehagen drøfta vanskelege situasjonar på gruppa/avdelinga med kontaktperson hjå PPT?

Tiltaksplan, saman med føresette, om korleis dei systematisk skal arbeid med å styrka barnet si utvikling.


 • Døme: Språkløyper og COS.
5. Avdeling /barnegruppa sin dagsrytme, med ca. klokkeslett
Stadfesting
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader